Popis

Označevanje po CLP št. 1272/2008.
Ni opredeljeno.
Druge oznake:
Mogoče je zahtevati varnostni list EUH210.
EUH208 vsebuje 5-kloro-2-metil-2H-izotiazolin-3-on [ES št. 247-500-7], zmes (3:1), ki vsebuje 2-metil-2H-izotiazolin-3-on [ES št. 220-239-6]. Lahko povzroči alegijsko reakcijo.

TOP